Telefontid vardagar 8.00-9.00

Person­uppgifts­policy

Din integritet är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Denna policy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter dels när du är kund hos oss, dels när du söker arbete hos oss.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Stordjursveterinärerna i Varberg AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

Telefonnummer:
Adress: Källebergsvägen 14, 432 91 Varberg

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med att du blir kund hos oss, kontaktar oss eller söker anställning hos oss, kan vi också komma att samla in personuppgifter från en tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är adress- och telefonuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. I vissa fall även uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
 • Identitetsuppgifter för ert djur såsom namn, ras, id-nummer, ålder, födelsedatum, kön
 • Känsliga uppgifter såsom hälsouppgifter gällande ert djur
 • Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Arbetsrelaterade uppgifter såsom anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt brev

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder dessa uppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och fullfölja våra förpliktelser mot dig, samt för att följa lag- och myndighetskrav. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Nedan följer information om vilka personuppgiftsbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster/varor till dig. Vi behandlar personuppgifter för vår administration och fakturering i journalprogrammet Vetmanager, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter, känsliga uppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Bokföring

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra lagstadgade skyldigheter, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att möjliggöra marknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick med information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Inför anställning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Vilken rättslig grund har vi för våra personuppgiftsbehandlingar?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis lagen om journalföring, bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.

För behandlingarna marknadsföring och inför anställning är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

När det gäller personuppgifter i samband med arbetsansökningar som inte har något samband med en rekryteringsprocess eller avslutad rekryteringsprocess så kommer vi att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov endast om du har samtyckt särskilt till detta.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Så länge du fortsätter att vara kund hos oss tas inga journaler eller andra personuppgifter bort enligt lagen om journalföring. När du inte varit aktiv på kliniken i tio år tas samtliga uppgifter bort om dig och dina djur. Vi sparar uppgifter under denna tid för att djur lever länge och för att vi ska kunna ge dig och dina djur möjlighet till information från tidigare besök om ni återvänder till oss. Om du vill bli borttagen efter fem års inaktivitet (fem år är lagstadgat krav) går detta att göra genom att logga in med BankID i Vetmanager, se deras hemsida för vidare information. Du bör även kontakta oss för att säkerställa att alla uppgifter tas bort.

Vissa personuppgifter sparas även under en längre tid för att exempelvis uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som vi är skyldiga såsom djurhälsopersonal och företag, delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss.

För information om hur journalprogrammet Vetmanager hanterar uppgifter enligt GDPR eller besök deras hemsida.

Vid eventuell remiss av ditt djur till annan klinik överförs journalen till den andra kliniken. Remiss görs alltid i samförstånd med djurägaren. Journal kan även överföras till försäkringsbolag vid efterfrågan, detta görs då i samförstånd med djurägaren.

Övriga företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att vi godkänner detta.

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst. Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

Dina rättigheter

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex journalföring, bokföring) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsmyndigheten).